Kellon Metsästysseura ry

Säännöllä täydennetään metsästyslain, -asetuksen ja Kellon metsästysseuran sääntöjen määräyksiä. Tällä säännöllä kumotaan kaikki aiemmat Kellon metsästysseuran hirvenpyyntiä koskevat metsästyspäätökset. Sääntö on tarkistettu kesäkokouksessa 2022.

 1. Seuran hirvenmetsästyksen käytännön järjestelyistä vastaa hirvijaosto.

 2. Seuran johtokunta päättää

 • haettavien hirvenpyyntilupien määrästä

 • mahdollisesta hirvieläinten yhteislupahakemuksesta

 • maanvaihtosopimuksista

 • seuran käyttöön varattavista pyyntiluvista

 • perittävistä maksuista

 • mahdollisista hirvenpyynnin vierasjahdeista

 1. Hirvijaostoon kuuluu enintään kaksi metsästäjää jokaisesta hirvenpyyntiporukasta, jaoston puheenjohtaja, seuran puheenjohtaja sekä seuran sihteeri.

 2. Hirvijaosto kokoontuu tarvittaessa. Kokous on myös pidettävä, jos vähintään kuusi hirvijaoston jäsentä sitä kirjallisesti vaatii hirvijaoston puheenjohtajalta.

 3. Hirviporukoita on enintään 12. Porukat pyritään muodostamaan samankokoisiksi.

 4. Hirviporukkaan voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut virallisen ampumakokeen. Niinä vuosina, jolloin virallinen ampumakoe on voimassa, mutta ei ammuttu, pitää suorittaa seuran oma ampumakoe. Kokeessa ammutaan asetuksen mukaisesti.

 5. Maanomistaja, jonka maita vastaan ei ole metsästäjää hirviporukassa, voi ilmoittautua aseettomana hirviporukkaan. Maanomistajia voidaan vuosittain ottaa hirviporukoihin yhtä monta kuin on porukkaakin. Edellytyksenä on riittävä fyysinen kunto. Valinnan suorittaa hirvijaosto käyttäen vuorotteluperiaatetta. Jaosto pitää kirjaa maanomistajien osallistumisvuoroista.

 6. Hirvijahtiin pyrkivän metsästäjän on ensisijaisesti itse haettava hirvenpyyntiporukkaan. Edellytyksenä on riittävä fyysinen kunto. Niille, jotka eivät löydä itse hirvenpyyntiporukkaa, hirvijaosto etsii pyyntiporukan.

 7. Hirvijaosto

 • nimeää jokaiseen hirvenpyyntiporukkaan metsästyksenjohtajan ja varajohtajat

 • päättää lohkojaosta

 • päättää pyyntilupien jakamisesta porukoille

 • päättää ja vastaa hirvenmetsästyksen käytännön järjestelyistä

 • päättää seuran käyttöön varattujen hirvien pyynnistä

 • päättää hirvipeijaisten pitämisestä ja vastaa niiden toteuttamisesta

 1. Vuorolistojen teosta vastaavat hirvijaoston puheenjohtaja ja seuran sihteeri. Metsästäminen tapahtuu näin tehdyn vuorolistan mukaisesti.

 2. Jos porukka kaataa aikuisen vasaluvalla eikä porukalla ole aikuisen lupaa, menettää porukka vasan luvan. Ilmoitus on välittömästi tehtävä hirvijaoston vetäjälle. Ruho on käsiteltävä välittömästi ihmisravinnoksi kelpaavalla tavalla. Hirvijaoston vetäjä, seuran puheenjohtaja ja seuran sihteeri päättävät, mikä porukka joutuu ottamaan aikuisen ja se porukka saa kompensaatioksi vasan. Vasan ampunut porukka maksaa vasaluvan.

 3. Kaatoilmoitus tehdään välittömästi omariista.fi-sivustolle ja tekstiviestinä hirvijaoston vetäjälle.

 4. Nylkeminen ja paloittelu on tehtävä niin, että halli jää siistiin kuntoon niin tilojen kuin laitteiden suhteen.

 5. Hirven nahka suositellaan jätettäväksi seuran käyttöön.

 6. Hirvenpyyntiporukat vastaavat tekemistään ampumalavoista ja riistapelloista.

 7. Hirvenpyyntiporukat velvoitetaan osallistumaan ampumaharjoituksiin ja hirvijaoston päättämiin talkoisiin ja hirvien maastolaskentaan.

 8. Hirvenpyynnissä esiin tulevat erimielisyydet ja laiminlyönnit niiltä osin kuin ne kuuluvat seuran päätösvaltaan käsittelee seuran johtokunta.

 9. Seuran hirvijahtiin osallistuvan on noudatettava hyviä metsästäjäntapoja ja edistettävä maanomistajille ja muille ulkopuolisille metsästyksestä annettavaa myönteistä kuvaa.

 10. Jos henkilö osallistuu Haukiputaalla (HRY: n) alueella johonkin toiseen hirviseurueeseen hän ei saa osallistua kuin vain yhden seuran hirviporukkaan.