Kellon Metsästysseura ry

Yleiset metsästysasetukset (www.riista.fi )

Metsästysajat, -alueet  sekä rajoitukset metsästyskaudella 2023-2024

 1. Vesilinnut: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti, ei kiintiöitä. Huom.! Muista saalisilmoitus velvollisuus omariistaan.
 2. Sepelkyyhky: Metsästys metsästysasetuksen mukaisesti.
 3. Metsäkanalinnut: Teeren, metson metsästyksessä kiintiö on 5kpl/kausi/metsästäjä. Yksi linnuista voi olla metso tai koppelo. Pyy ei kuulu kiintiöön. Teeri Riekko, Pyy ja Metso rauhoitettu kokonaan Virpiväylän länsipuolella. Ei koske kuitenkaan saaria. (tarkennukset  www.riista.fi sivusto) Riekko rauhoitettu kokonaan.
 4. Peltolinnut: Fasaanin metsästys metsästysasetuksen mukaisesti. Peltopyyn metsästys on kielletty.
 5. Jänis: Metsästysaika asetuksen mukaisesti.
 6. Kettu, näätä: Metsästys asetuksen mukaisesti. Jalkanarupyynti sallittu 01.12.2023 alkaen. Ketun ajokoirametsästyksessä sallitaan pyynti toisen seuran alueella, kun ajo siirtyy toisen seuran alueelle. Tällöin metsästyksestä on kuitenkin ilmoitettava ko. seuran johtokunnan jäsenelle. Menettelystä on sovittu KMS, HMY ja JMS seurojen kanssa. Näädän pyynti kuten kettu.
 7. Pienpetopyynti: Sallittu kaikilla seuran alueella rauhoitusalueet mukaan lukien.
 8. Ilvekselle haetaan 2 pyyntilupaa, tarvittaessa yhteislupana.
 9. Hylkeenpyynti: Pyynti toteutetaan metsästysasetuksen ja alueelle myönnettyjen pyyntilupien mukaisesti. KMS: n jäsen voi ottaa mukaansa ulkopuolisen metsästäjän ilman vieraslupaa.
 10. Aserajoitukset ja rauhoitusalueet: Aserajoitukset ja rauhoitusalueet; Metsästyskiväärin käyttö kielletty turvallisuussyistä merenranta-alueella ja kotilohkoissa poissuljettuna ketun pyynti, jossa rautatienitäpuolella ja saarissa voi käyttää luotiasetta pyyntikojusta alaspäin
  suuntautuviin laukauksiin. Rajoitukset eivät myöskään koske hirvieläinmetsästystä eivätkä hylkeenpyyntiä. Isonniemen alue on rauhoitettu kaikelta metsästykseltä. Aluetta rajoittaa etelässä Hietaperäntie, idässä Isoniementie Runtelin kohdalle, josta
  poikkeaminen Raution soranottopaikan kohdalta oikealle kohti seurojen välistä rajaa ja pohjoisessa seurojen välinen raja. Alueella sallitaan vain koirien kouluttaminen.
  Kellontien ja Takkurannantien välinen alue sekä Virpiniementien eteläpuoli Kiviniemen tiehen asti rauhoitetaan kaikelta metsästykseltä, pois lukien pienpetopyynti. Raitotien eteläpuolella on pienriistan metsästys kielletty. Pienoiskiväärin käyttö sallittu kotilohkossa vain maahan päin suuntautuviin laukauksiin. HUOM! Latvalinnun pyynti sekä vesilinnun pyynti kielletty kotilohkossa luotiaseella. Jousimetsästys sallittu Takkurannanlahdella Kauriin ja Rusakonmetsästyksessä.
 11. Vieraslupakäytäntö: Kellon metsästysseuran jäsen voi lunastaa 5 kpl metsästyskaudessa. 1 vierasluvan per./ päiväjänikselle,  vesilinnuille, ketulle ja sepelkyyhkylle netistä KMS: n kotisivuosoitteessa(https://kellonmetsastysseura.fi). Vieraslupa ei koske  metsäkanalintuja eikä hirvieläimiä. Metsästys edellyttää aina seuran jäsenen mukana oloa ja kiintiöt samat kuin seuran jäsenillä.
  Maanomistajat; voivat lunastaa vähintään 5 hehtaarin metsästysvuokrasopimusta vastaan vieraslupia 5 kpl metsästyskaudessa jäniksen, vesilintujen ja sepelkyyhkyn metsästykseen, luvan hinta 20€/päivä. Ketulle ei ole kiintiörajoitusta. Metsästys
  edellyttää seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
  Riistanhoitoharjoittelijat; voivat myös lunastaa metsästyslupia 5 kpl metsästyskaudessa, hinta 20€/päivä. Kiintiöt riistan määriin metsästyslupien ostajalla ovat samat kuin seuran jäsenillä. Metsästyslupa ei koske kanalintujen metsästystä. Metsästys edellyttää aina
  seuran jäsenen mukana oloa metsästyksessä.
 12. Hirvenmetsästys: Noudatetaan valtioneuvoston asetusta 302/2021 päätöksen mukaisesti, sekä seuran
  kesäkokouksessa hyväksyttyjä hirvenpyynnin metsästys- ja jahtisääntöjä.
 13. Hirvenmetsästys: Hirvenmetsästykseen osallistuvien on toimitettava perjantaihin (18.08.2023) mennessä todistukset ammutusta hirvikokeesta, valtion riistanhoitomaksusta ja seuran jäsenmaksun maksamisesta sekä todistus seuran ampumakokeen suorittamisesta (ei koske valtionmerkkiammunta vuotta) porukoiden johtajille. Porukoiden johtajat toimittavat valokopiot kaikkien hirvenmetsästäjien papereista hirvijaoston kokoukseen tiistaina (22.08.2023) sekä vastaavat siitä että ne on tarkastettu ja kaikki tarvittavat tiedot ovat mukana. Myöhemmin jätettyjä todistuksia luvista ei hyväksytä. Uudet metsästäjät ja metsästäjät, joilla ei ole seuruetta tiedossa ilmoittautuvat samaan päivämäärään mennessä hirvijaoston vetäjälle ja toimittavat samalla edellä mainitut paperit.
  Metsästykseen halukkaat maanomistajat, joiden maita vastaan ei ole metsästäjiä ilmoittautuvat hirvijaoston vetäjälle samaan päivämäärään mennessä. Porukoiden johtajien palaveri on tiistaina (22.08.2023). Talkoo pyyntiin osallistuvalla Kellon Metsästysseura ry:n jäsenellä on oltava todistusammutusta hirvikokeesta tai suoritettuna seuran ampumakoe. Seuran ulkopuolisethenkilöt voivat osallistua jahtiin ainoastaan aseettomana koiranohjaajana.
 14. Kauriinmetsästys: Kauriinmetsästyksessä kaikki Kellon metsästysseura ry:n jäsenet noudattavat kauriin kannanhoidollisen metsästyksen pelisääntöjä. Metsästysmuotoina ajo- ja kyttäyspyynti. Ruokintapaikkojen läheisyydessä 200m etäisyydellä kyttäysmetsästyksessä kauriin ampuminen kielletty. Metsästys tapahtuu asetuksen mukaisesti. Metsästykseen osallistumisesta peritään 25€ suuruinen maksutalviruokintaa varten. Ruokinnan aloittanut metsästäjä on velvollinen jatkamaan ruokintaa kevääseen saakka. Metsästettävien kauriiden määräksi ehdotetaan 40 yksilöä, joista 2 yksilö seuralle arvottavaksi aktiivisesti talviruokintaan kaudella 2022-2023 osallistuneiden kesken (2 ensimmäistä seuruejahdissa kaatunutta aikuista kaurista. Kaurisjaosto määrittää aktiiviset ruokkijat ja vastaa arvonnan järjestämisestä. Arvonnassa enintään ½ kaurista per aktiivi ruokkija. Käsittelystä huolehtii ajojahtiin osallistuneet talkoilla). Kaurisporukkaan ilmoittautuminen Ari Maukulle (046-8108729) (amaukku[ä,]gmail.com) (10.08.2023) mennessä. Ilmoittautumisen päivämäärä tulee KMS kotisivuille (https://kellonmetsastysseura.fi). Kauriinmetsästyksessä on luotiaseen käyttö sallittu vain kyttäyspyynnissä. Merenranta alueella voi käyttää luotiasetta pyyntikojusta alaspäin suuntautuviin laukauksiin. Luotiaseella metsästettäessä on käytettävä hirvivaatetusta. Muutoin metsästys tapahtuu haulikko- tai jousiaseella. Jos tilanne vaatii, johtokunta voi keskeyttää metsästyksen.